National Emblem of Kazakhstan

Официальный сайт

Президента Республики Казахстан

Официальный сайт

Президента Республики Казахстан

Выступления


Выступление Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на торжественном собрании по случаю 100-летия Динмухамеда Кунаева. 12.01.2012г.

12 января 2012 года

Ардақты әлеумет!

Құрметті отандастар!

Қазақ елінің тағылымды тарихында заман жүгін арқалаған талай толағай тұлғалар болды.

Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамет Ахметұлы Қонаев – сондай біртуар болмыс иесі.

Қонаевтың атын мәңгі есте қалдыру үшін менің 1994 жылы арнайы Жарлық шығарғанымды білесіздер.

Содан бері Димекеңе қатысты көптеген шаралар атқарылды.

Оқу орындары мен мекемелерге, көшелерге аты берілді, мұражай-үйі ашылды.

Бұл – Қазақстанның дамуына зор үлесін қосқан тұғырлы тұлғаға деген біздің шынайы құрметіміз болып саналады.

Қадірлі қауым!

Кеңестік кезең – біздің тұтас тарихымыздың ажырамас бір бөлшегі.

Сол кезеңде өмір сүріп, дәуірді көзі көрген, бүгінгі күнге де куә болып отырғандар арамызда аз емес.

Сол тарихтың ауқымды бөлігі Қонаев есімімен тікелей байланысты.

Дінмұхамет Ахметұлы – өз заманының перзенті болған ірі тұлға, көрнекті қайраткер.

Қонаев жоғары қызметке келген уақыттың аса күрделі, қайшылығы көп кезең болғанын білесіздер.

Кеңестер Одағы соғыстан кейін батыстағы күйреген республикаларды дамытуға басымырақ көңіл бөлетін.

Қиырдағы Мәскеудің шешімінсіз республикада бірде бір өндіріс орны немесе мекеме іске қосылмайтын еді.

Сол тұста Семей өңірі ядролық сынақ полигонына айналды.

Ойланбай жасалған қадам арқылы Арал теңізі жойылуға таяды.

Ұлттардың ерекшелігіне, мәдениеті мен дәстүріне қайшы келетін солақай шешімдер қабылданды.

Қазақ тілінде білім беретін мектептер жабылып, халық мұрасы көмескі тартты. Дінімізге тиым салынды.

Жоспарлы экономика салдарынан Қазақстан шикізат көзіне айналды.

Тың игеруде де ірі қателіктер мен негізсіз қадамдар жасалды.

Көп жерлер эрозияға ұшырап, жайылым тарылды.

Алайда, осындай қиындықтарға қарамастан, Қонаев елдің дамуы үшін қолынан келгенін жасады.

Республикада құрылыс, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы салаларының дамуы ілгерілей түсті.

Елсіз жерлерде жаңа қалалар мен елді мекендер пайда болды.

Сонымен қатар, Қонаев өнер мен мәдениеттің қарыштап қанат жаюына өлшеусіз еңбек сіңірді.

Алды кең, жаны жомарт парасатты жанның өнер адамдарына қолдау көрсеткеніне талай рет куә болдым.

Димекең туған қаласы Алматы үшін де көп жақсылықтар жасады.

Бұл тұрғыдан алғанда, Дінмұхамет Ахметұлы – айрықша ардақтауға лайықты қарымды қайраткер.

Сондықтан, біз оны Тәуелсіздікке дейінгі тарихымыздың тегеурінді тұлғасы деп бағалауымыз керек.

Уважаемые участники собрания!

Дорогие друзья!

Сегодня мы с вами отмечаем 100-летие со дня рождения видного государственного и политического деятеля Казахстана – Динмухамеда Ахметовича Кунаева.

Трудно переоценить его роль и значение в истории Казахстана и казахского народа.

Кунаева отличала большая внутренняя культура, широкая образованность и огромный личный опыт.

Он воплотил в себе лучшие черты нашего народа, казахской интеллигенции того времени.

Говорят, что история сама всё и всех расставляет по своим местам.

Сегодня, в 100-летнюю годовщину его рождения мы можем сказать, что он уже стал частью нашей истории.

Два десятилетия назад, когда в других республиках развенчивали и ниспровергали бывших кумиров, убирали и ломали их памятники, мы не стали этого делать.

Мы всегда с уважением относились и будем относиться к своему прошлому, к старшим поколениям, оставившим заметный след в истории нашей страны.

Это главный урок, который нам всем следует усвоить.

Мы завещаем его нашим потомкам, как основу стабильного развития нашей страны.

Масштаб личности и заслуги Динмухамеда Ахметовича Кунаева невозможно оценить, не понимая сложных особенностей времени, в котором он жил. Он был сыном своей эпохи - со всеми ее плюсами и минусами.

Как он сам говорил: «Коммунистом был, коммунистом остался».

Это была его позиция, и она достойна уважения.

Это была жёсткая эпоха тотального контроля со стороны союзного центра.

Решения о том, как развиваться республике, что и где строить, принимались за тысячи километров от наших границ, в Москве. Мы с вами это помним.

Говорят, что благодаря дружбе с Л.Брежневым он так долго держался за власть.

Но время было такое, что без четкого подчинения решениям и без поддержки центра невозможно было находиться на своем посту и решать какие-либо вопросы. Тем более, что руководители в то время фактически назначались центром, а не избирались народом. Такова была система.

Руководители того времени вынуждены были неукоснительно проводить в жизнь партийные установки, которые зачастую шли вразрез с интересами людей. Инициатива не поддерживалась.

Это были десятилетия, когда из памяти народа искусственно вытравливались национальные традиции.

Когда сотни тысяч казахстанцев страдали от безжалостных испытаний атомного оружия на Семипалатинском полигоне.

Разразилась экологическая катастрофа Аральского моря.

Как руководитель республики, Динмухамед  Кунаев, естественно, был   зажат в тисках сверхцентрализованной системы, не мог проводить самостоятельную политику.

В этом – драматичная противоречивость его личной судьбы.

Но даже в этих жёстких рамках Динмухамед Ахметович делал для республики всё, что мог.

Д.Кунаев прилагал немало усилий для того, чтобы Алматы стал одним из самых красивейших городов страны.

Широко известна роль Д.Кунаева в развитии казахстанской науки, образования, культуры и искусства.

Сегодня, торжественно отмечая 100-летний юбилей Кунаева, мы также воздаём должное поколениям казахстанцев 50-х, 60-х, 70-х годов.

Их трудовые успехи, их вклад в создание основ нашей экономики стали фундаментом для последующего развития независимого Казахстана.

Казахстанцы, построившие новую независимую страну, ценят  заслуги предыдущих поколений и руководителей той поры.

Мы всегда должны быть им благодарны за то, что они сделали.

Уважаемые участники собрания!

Друзья!

Время, в котором жил и работал  Кунаев, и эпоха независимого Казахстана хронологически близки.

Но между ними огромная историческая дистанция.

Казахстан в составе бывшего Союза и Казахстан как новая независимая страна, только что отметившая свое 20-летие - это совершенно разные экономики, политические и общественные системы.

Мы решительно отказались от тоталитарной идеологии, перешли к либеральной экономике и политике.

В СССР Казахстан был всего лишь 13 республикой по уровню развития экономики.

Сегодня Казахстан вторая по экономической мощи страна СНГ, а по отдельным позициям мы занимаем 1 место. В том числе по проведению реформ.

По темпам экономического роста в первом десятилетии XXI века Казахстан вышел на третье место среди самых динамичных экономик мира.

Мы приступили к новой индустриализации, создаём инфраструктуру инновационного развития, открываем сотни тысяч новых рабочих мест, чтобы увести Казахстан от сырьевой зависимости.

Мы должны готовить страну и народ к альтернативной экономике.

И мы это сейчас делаем.

Мы начали эту работу в 2003 году. За последние годы в строй введены 500 новых предприятий.

На очереди еще 600 предприятий.

Будет создано более 200 тысяч рабочих мест.

Годы Независимости стали эпохой невиданного взлёта нашего родного казахского языка, ставшего государственным, нашей национальной культуры.

Мы освободили нашу землю от ядерного оружия, навсегда закрыли Семипалатинский полигон.

Мы вступаем в решающий этап формирования Единого экономического пространства с Россией и Беларусью.

Это высшая форма экономической интеграции, которая необходима для нашего дальнейшего развития.

Экономическое пространство трех стран и 170 миллионов человек – это огромный рынок для наших товаров.

Здесь закаляется наша экономика перед вступлением в ВТО, что очень важно и полезно для нас.

Независимый Казахстан устремлён только вперёд.

Он стал авторитетным и узнаваемым государством в мире.

Председательствование в ОБСЕ и проведение исторического Саммита Глав 56 государств явилось вершиной доверия и уважения к Казахстану в мире.

Особо надо сказать о гордости всех казахстанцев, нашей столице Астане, построенной всего за 10 лет.

Мы впервые в своей истории сами определили и возвели свою столицу, удивив весь мир.

Весь многонациональный народ Казахстана живет в дружбе и согласии. Именно поэтому наша страна процветает и достигает новых вершин.

Всё это - заслуга нескольких поколений казахстанцев – и ныне живущих, и уже ушедших.

Поэтому сегодня, в день 100-летнего юбилея Динмухамеда Ахметовича Кунаева, мы отдаём ему дань нашего уважения, бережно сохраняя память об этом незаурядном человеке.

Его имя увековечено моим Указом, принятым 17 лет назад.

Напомню его содержание.

В знак признания особых заслуг Д.А. Кунаева перед Казахстаном, в целях увековечения его памяти постановляю:

  • присвоить имя Кунаева институту горного дела Национальной академии наук Республики Казахстан;
  • акционерному обществу Лениногорский металлургический комбинат, Восточно-Казахстанская область;
  • переименовать улицу Карла Маркса в Алматы в улицу Кунаева;
  • учредить ежегодную премию имени академика Кунаева в области науки о земле для молодых ученых;
  • организовать в Алматы дом-музей Кунаева;
  • установить мемориальную доску в доме номер 10 на улице Тулебаева, где он жил.

Сегодня все это полностью выполнено.

Кроме того, его имя носят университет и предприятие, где он работал.

Ряд других организаций, одна из центральных улиц Алматы и нашей новой столицы Астаны.

В рамках празднования столетнего юбилея будут сняты фильмы, выпущены монеты, изданы книги о жизни и деятельности нашего выдающегося соотечественника.

Наш долг – беречь и приумножать всё ценное, что было создано предыдущими поколениями казахстанцев.

Құрметті қауым!

Қымбатты отандастар!

Тағлымды тарихты еске алып отыру – өсер елдің белгісі.

«Өткеннің өнегесі – ұрпаққа ұлағат» дегендей, жақсының игілікті істерін үлгі етуіміз керек.

Біздің тарихымыздың жасампаз парағы Тәуелсіздікпен бірге ашылды.

Таяуда 20 жылдығын атап өткен Қазақстан Тәуелсіздік арқылы әлем таныған елге айналды.

Димекең еліміздің абыройы асқақтаған осы күнді көзі көргенде сөзсіз қуанар еді.

Біздің бұл белесті береке-бірлікпен бағындырғанымызды білесіздер.

Тәуелсіздік тойы арқылы біз жаңа кезеңге қадам бастық. Алда биік белестер бар.

Қиыншылықтар аз емес. Қилы кезеңде алмағайып дүниенің сан құбылып тұрғанын білесіздер.

Болашақтың не берерін болжап білу мүмкін емес.

Сондықтан біздің баршамыз қазір Тәуелсіздіктің тұғырлы болуын ойлауымыз керек.

Елдің бірлігін ойлауымыз қажет.

Алдымызда Парламент Мәжілісінің сайлауы келе жатыр.

Бұл да ел үшін, халық үшін елеулі сын.

Бұдан ешкім қалыс қалмауы тиіс.

Біз қандай Парламентке дауыс берсек, болашағымыз да сондай болады.

Жоралы жұртымыз бұл сындарлы өткелде елдің ынтымағын, Қазақстан халқының бірлігін және атқарылып жатқан ауқымды бағдарламалар мен іргелі істерді жақтап дауыс береді деп сенемін.

Қандай ауыртпалық болмасын, біз қиындықты бірге жеңіп, қатарымыздан озып келе жатқан елміз.

Мен қабырғалы халқымыздың бұл асқар асулардан абыройлы өтеріне сенемін.

Ер елімен бірге жасайды.

Елі барда Ер елеусіз қалмайды. Ендеше, мерейтой құтты болсын!

Назарларыңызға рахмет!


Вернуться назад Вернуться назад Twitter Facebook Печать
Tokaev

Президент Республики Казахстан